Organizacja

w roku szkolnym 2020/2021
 

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
   
 • Przedszkole jest placówką nieferyjną (pracujemy w okresie ferii świątecznych i zimowych,

  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
   
 • W bieżącym roku szkolnym przerwa wakacyjna to miesiąc sierpień.
   
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
   
 • W przedszkolu funkcjonuje 7 grup. 
   
 • Organizację pracy przedszkola wyznacza "Ramowy rozkład dnia",

  a w poszczególnych grupach wyznacza szczegółowy  "Rozkład dnia" sporządzony przez nauczycieli.   
     
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest od 7:30 do 12:30.
   
 • Pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.            

 

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 79
„Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku

Realizacja bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki –  7:30 -12:30

Godziny

realizacji

Realizowane treści

Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

6.30-7.30

Zabawy dowolne rozwijające  zainteresowania dzieci -różnorodne formy aktywności w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, puzzle.

Prace porządkowe.

Włączanie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjału tkwiącego
w dzieciach.

7.30-12.30

Realizacja bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki
 

 

7.30-8.30

 Zabawy i  ćwiczenia rozwijające m.in. percepcję wzrokową,  wrażliwość  słuchową, mowę i  myślenie; grafomotorykę, praca  o charakterze obserwacyjnym i korekcyjnym.

Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, stymulujące nastawienie dzieci na realizację zadań edukacyjnych.

Zabawa ruchowa/ ćwiczenia poranne.

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

 

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne.

Śniadanie.

Kształtowanie nawyków w zakresie higieny  i samoobsługi

Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania się.

 

9.00-10.00

 

 

Zajęcia kierowane lub zgodnie z harmonogramem zabawy na powietrzu –  w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne

Wycieczki, spacery lub zabawy w sali
/ zajęcia uzależnione są  od pory roku i warunków atmosferycznych/.

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego.

Rozwijanie oczekiwań poznawczych oraz  aktywności dziecka w  obszarach: poznawczym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym.

Tworzenie  pola doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.

10.00-11.30

Zabawy kierowane lub zgodnie z harmonogramem zabawy na powietrzu –  w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne

Wycieczki, spacery lub zabawy w sali
/ zajęcia uzależnione są  od pory roku i warunków atmosferycznych/.

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowe.

Rozwijanie potencjału tkwiącego
w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia; poznawanie środowiska przyrodniczego
i społecznego.

11.30-12.00

Przygotowanie do drugiego śniadania - czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad

Przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.

12.00-14.00

 

 

 

 

Odpoczynek /dzieci z grupy I i II /.

Zajęcia relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia /dzieci z gr III, IV i V/.

Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań.

Ćwiczenia i zabawy porządkujące i poszerzające o zdobytą wiedzę i umiejętności.

Praca indywidualna: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zaspakajanie  potrzeb rozwojowych.

Tworzenie  warunków do efektywnego wspierania dziecka; odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Pogłębianie zdobytych wiadomości
i umiejętności.

14.00-14.30

Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek

Modelowanie  nawyków ruchowych.

Kształtowanie nawyków
w zakresie higieny  i samoobsługi.

Wdrażanie do kulturalnego
spożywania posiłków; nauka posługiwania się sztućcami.

14.30-17.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej –
zabawy  utrwalające zdobytą wiedzę; słuchanie utworów  literatury dziecięcej; praca indywidualna.

  Aktywność własna dzieci /w sali lub w ogrodzie przedszkolnym/ –zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno-techniczne, gry i  zabawy stolikowe; działalność własna dzieci,  prace porządkowe.

rozwijanie uwagi i myślenia, wyzwalanie  aktywności twórczej  
i ekspresji.