Przedszkole Samorz康owe nr 79

"Konwaliowy Zak徠ek"

w Bia造mstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Bia造stok

 
Regulaminy                


 REGULAMIN SPACER紟 I WYCIECZEK

PRZEDSZKOLA SAMORZ.OWEGO NR 79 W BIAΧMSTOKU
 

I. POSTANOWIENIA OG粌NE

1.  Organizatorem spacer闚 i wycieczek jest PS nr 79 w Bia造mstoku przy wsp馧pracy z Rad Pedagogiczn i Rad Rodzic闚.

2.  W zorganizowaniu wycieczki przedszkole mo瞠 wsp馧dzia豉 ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, kt鏎ych przedmiotem dzia豉lno軼i jest krajoznawstwo i turystyka.

3.  Organizacj i program wycieczki dostosowuje si do wieku, zainteresowa i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawno軼i fizycznej, stopnia przygotowania i umiej皻no軼i.

4.  Formy wycieczek:

·         Spacery

·         kr鏒kie wycieczki

·         wycieczki turystyczno – krajoznawcze

5.  Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny.

6.  Uczestnikami wycieczek s:

·    Dzieci wszystkich grup wiekowych w zale積o軼i od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z grup starszych,

·    Opiekunowie – w przypadku dzieci do 7 roku 篡cia liczba uczestnik闚 pod opiek jednego wychowawcy nie mo瞠 przekracza 12 os鏏 – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola, i osoby wspomagaj帷e (rodzice).

7.  Koszt wycieczki pokrywa organizator tj. przedszkole lub rodzice.

8.  Wy篡wienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole lub organizatorzy.

9.  Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczb opiekun闚 oraz imi i nazwisko kierownika wycieczki, zawiera karta wycieczki, kt鏎 zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki nale篡 dopi望 liczb uczestnik闚.

10. Kierownikiem wycieczki jest ka盥orazowo nauczyciel, kt鏎y pe軟i nadz鏎 nad organizacj wycieczki lub spaceru.

11. Udzia w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody rodzic闚, prawnych opiekun闚.

12. Uczestnicy spacer闚 i wycieczek s ubezpieczeni od NNW.

II. CEL SPACER紟 I WYCIECZEK

1. Organizuj帷 spacery i wycieczki:

 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru b康 wycieczki, aby ich obserwacje i dzia豉nia by造 鈍iadome,
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zm璚zenia fizycznego,
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania si w stosunku do wsp馧uczestnik闚 wycieczki,
 • przestrzegamy wsp鏊nie wypracowanych regu zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, wsp馧dzia豉nie i przyjemny nastr鎩, kt鏎e wp造n na nasze doznania psychiczne i estetyczne,
 • dbamy o w豉軼iwy dob鏎 ubioru dzieci do warunk闚 atmosferycznych,
 • zapewniamy pe軟e bezpiecze雟two, a w okre郵onych sytuacjach dajemy dzieciom ,,kontrolowane poczucie swobody”,
 • zapewniamy w豉軼iw organizacj tak, aby osi庵n望 zamierzone cele edukacyjne,
 • upowszechniamy r騜norodne formy aktywnego wypoczynku.

2.  Spacery i wycieczki powinny by poprzedzone om闚ieniem z dzie熤i trasy i wyznaczeniem cel闚 wyj軼ia.

III. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1.  Czuwa nad prawid這w organizacj spaceru lub wycieczki.

2.  Wyznacza kierownika wycieczki spo鈔鏚 pracownik闚 pedagogicznych przedszkola, posiadaj帷ych uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3.  Gromadzi dokumentacj wycieczki (karta wycieczki, lista uczestnik闚).

4.  Dysponuje 鈔odkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki, a po jej zako鎍zeniu dokonuje jej rozliczenia.

5.  Organizuje transport i wy篡wienie.

6.  Zawiadamia organ prowadz帷y i organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczki.

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1.  Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyj軼iem z przedszkola.

2.  Opracowuje zasady panuj帷e na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestnik闚.

3.  Zapewnia warunki do pe軟ej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadz鏎 w tym zakresie.

4.  Zapoznaje uczestnik闚 wycieczki z zasadami bezpiecze雟twa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5.  Okre郵a zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpiecze雟twa uczestnikom wycieczki.

6.  Nadzoruje zaopatrzenie pracownik闚 w odpowiedni sprz皻 oraz apteczk pierwszej pomocy.

7.  Dokonuje podzia逝 zada w鈔鏚 uczestnik闚.

8.  Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zako鎍zeniu.

V. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1.  Opiekun sprawuje opiek nad powierzonymi mu dzie熤i (grupa liczy 12 dzieci na 1 opiekuna).

2.  Wsp馧dzia豉 z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadz鏎 nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem zasad bezpiecze雟twa.

4.  Nadzoruje wykonywanie zada i polece przydzielonych dzieciom.

5.  Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

VI. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIK紟 WYCIECZKI ORAZ RODZIC紟

1.  Rodzice sygnalizuj wcze郾iej wszelkie potrzeby i dolegliwo軼i zwi您ane np. z jazd dziecka autokarem.

2.  Dzieci przestrzegaj zawartych wcze郾iej um闚 z opiekunami.

3.  Dzieci starsze bior czynny udzia w przygotowaniach do wycieczki.

4.  Reaguj na um闚ione sygna造, np. podczas zbi鏎ek.

5.  Przestrzegaj zasad prawid這wego zachowania si w miejscach publicznych, skansenach, rezerwatach przyrody, np. las.

6.  砰czliwie i ufnie odnosz si do opiekun闚.

7.  Dzieci starsze pomagaj m這dszym i s豉bszym.

8.  Pami皻aj o zachowaniu porz康ku i ustalonym przez opiekun闚 miejscem na 鄉ieci.

9.  Przestrzegaj ustalonych zasad bezpiecze雟twa i dyscypliny.

10. Sygnalizuj opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

 • zabiera w豉snego prowiantu, napoj闚 i s這dyczy,
 • zabiera w豉snych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
 • niszczy 鈔odowiska przyrodniczego, zrywa ro郵in, p這szy i krzywdzi zwierz徠,
 • oddala si od grupy bez zgody opiekuna.

VII. POSTANOWIENIA KO哸OWE

1.  Dyrektor powierzaj帷 nauczycielowi opiek nad ponad 12 osobow grup dzieci zapewnia zawsze osob drug do pomocy.

2.  Ka盥e wyj軼ie dzieci poza teren przedszkola nauczyciel ma obowi您ek zg這si dyrektorowi przedszkola.

3.  O ka盥ym wyje寮zie dzieci rodzice zawiadamiani s najp騧niej na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki.

w g鏎

 

 REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU SAMORZ.OWYM NR 79 W BIAΧMSTOKU
 

 1. Ka盥y nauczyciel gromadzi na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego o鈍iadczenia od rodzic闚, prawnych opiekun闚, z wyszczeg鏊nieniem os鏏 upowa積ionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 2. Je瞠li dziecko odbiera osoba nie wymieniona w o鈍iadczeniu, w闚czas rodzic zobowi您any jest zawiadomi nauczycielk, a osoba odbieraj帷a dziecko musi posiada pisemn zgod rodzica.
 3. W czasie rozchodzenia si dzieci (w godz. 15.00 – 17.00) w szatni pe軟iony jest dy簑r przez pracownika obs逝gi.
 4. Obowi您kiem rodzic闚 jest przekazanie przyprowadzonego dziecka nauczycielce w grupie.
 5. Rodzice z chwil odebrania dziecka z grupy ponosz za nie pe軟 odpowiedzialno嗆.
 6. Dla dobra og馧u do przedszkola nie nale篡 przyprowadza dzieci przezi瑿ionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.
 7. W przypadku zaistnienia w徠pliwo軼i nauczyciela dotycz帷ych stanu zdrowia dziecka, rodzic jest zobowi您any do okazania za鈍iadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 8. Nauczycielowi nie wolno podawa 瘸dnych lek闚.
 9. Rodzice zobowi您ani s do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie poda list alergen闚 – szczeg鏊nie pokarmowych).
 10. Nauczyciele zobowi您ani s do udzielania rodzicom szczeg馧owych informacji na temat post瘼闚 dziecka oraz trudno軼iach i niepowodzeniach edukacyjnych i wychowawczych.
 11. Rodzice zobowi您ani s do udzielania informacji o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddzia造wa wychowawczych.
 12. Nauczyciele i rodzice zobowi您ani s do przestrzegania powy窺zych ustale.

w g鏎

 

 REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU SAMORZ.OWYM NR 79 W BIAΧMSTOKU

I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1.  Do przedszkola dzieci przyprowadzane s pod opiek rodzic闚 lub opiekun闚 prawnych.

2.  Dzieci powinny by przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy przedszkola – 6.30 – 17.00

3.  Osoby przyprowadzaj帷e dziecko do przedszkola zobowi您ane s:

 • rozebra dziecko w szatni
 • osobi軼ie przekaza dziecko nauczycielce danej grupy lub nauczycielce pe軟i帷ej dy簑r.

4.  Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialno嗆 za jego bezpiecze雟two ponosi przedszkole.

5.  Nauczyciele nie ponosz odpowiedzialno軼i za zdrowie, 篡cie i bezpiecze雟two dziecka pozostawionego przez rodzic闚 przed wej軼iem do budynku, w szatni lub przed sal zaj耩.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola

1.  Dziecko mo瞠 by odebrane z przedszkola przez rodzic闚 (prawnych opiekun闚) lub upowa積iona osob, zapewniaj帷 dziecku ca趾owite bezpiecze雟two.

2.  Dziecko nie b璠zie oddawane osobom poni瞠j 16 roku 篡cia.

3.  Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upowa積ione zobowi您ani s do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekuj帷ego si dan grup lub nauczyciela dy簑ruj帷ego.

4.  W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbieraj帷e dziecko zobowi您ane s do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W przypadku pozostania rodzica z dzieckiem na placu przedszkolnym za jego bezpiecze雟two odpowiada rodzic.

5.  Rodzice, opiekunowie prawni na pocz徠ku roku szkolnego sk豉daj pisemne o鈍iadczenie o osobach upowa積ionych do odbioru dziecka z przedszkola.

6.  W szczeg鏊nych przypadkach – odbi鏎 dziecka przez osob nieupowa積ion – nale篡 poinformowa nauczyciela o takim zamiarze.

7.  Osoba upowa積iona, w momencie odbioru dziecka powinna posiada przy sobie dow鏚 osobisty i na 膨danie nauczycielki okaza go.

8.  Przedszkole mo瞠 odm闚i wydania dziecka, gdy stan osoby odbieraj帷ej b璠zie wskazywa, 瞠 nie mo瞠 on zapewni dziecku bezpiecze雟twa.

9.  O ka盥ym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zosta niezw這cznie poinformowany dyrektor lub wicedyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowi您ane jest do podj璚ia wszelkich mo磧iwych czynno軼i w celu nawi您ania kontaktu z rodzicami dziecka.

10. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie mo積a uzyska informacji o miejscu pobytu rodzic闚 (prawnych opiekun闚), nauczyciel oczekuje w plac闚ce przez jedn godzin. Po up造wie tego czasu powiadamia si najbli窺zy komisariat policji o niemo積o軼i skontaktowania si z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

11. Pro軸a rodzic闚 dotycz帷a nie wydawania dziecka jednemu z nich musi by po鈍iadczona orzeczeniem s康owym.

12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowi您ani s do uaktualniania danych adresowych oraz numer闚 telefon闚 kontaktowych.

w g鏎

 

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK紟

W PRZEDSZKOLU SAMORZ.OWYM NR 79 W BIAΧMSTOKU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post瘼owania administracyjnego

        (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., poz. 1071).

 1. Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji    przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk闚 (Dz. U. z 202r., nr 5; poz.46).

Rozdzia I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosk闚:

 1. W plac闚ce wnosz帷y skargi i wnioski przyjmowani s przez dyrektora.
 2. Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski w godzinach przyj耩 interesant闚.
 3. Skargi i wnioski mog by wnoszone pisemnie, za pomoc drogi elektronicznej lub ustnie.
 4. Pracownik przedszkola, kt鏎y otrzyma skarg dotycz帷 jego dzia豉lno軼i, obowi您any jest przekaza ja niezw這cznie dyrektorowi.
 5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosk闚.
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje spo貫czne podlegaj rozpatrzeniu i za豉twieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski os鏏 fizycznych i prawnych.
 7. Do rejestru wpisuje si tak瞠 skargi i wnioski, kt鏎e nie zawieraj imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnosz帷ego – anonimy.
 8. Rejestr skarg i wniosk闚 uwzgl璠nia nstp. rubryki:

a) liczba porz康kowa;

b) data wp造wu skargi/ wniosku;

c) data rejestrowania skargi/ wniosku;

d) adres osoby lub instytucji wnosz帷ej skarg/ wniosek;

e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/ wniosek;

f) termin za豉twienia skargi/ wniosku;

g) imi i nazwisko osoby odpowiedzialnej za za豉twienie skargi/ wniosku;

h) data za豉twienia;

i) kr鏒ka informacja o sposobie za豉twienia sprawy.

Rozdzia II

Kwalifikowanie skarg i wniosk闚:

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Ka盥a sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosk闚.
 3. Je郵i z tre軼i skargi lub wniosku nie mo積a ustali ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnosz帷ego o wyja郾ienia lub uzupe軟ienia, z pouczeniem, 瞠 nie usuni璚ie brak闚 spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Skargi/ wnioski, kt鏎e nie nale膨 do kompetencji przedszkola, nale篡 zarejestrowa, a nast瘼nie pismem przewodnim przes豉 zgodnie z w豉軼iwo軼i, zawiadamiaj帷 o tym r闚nocze郾ie wnosz帷ego albo zwr鏂i mu spraw wskazuj帷 w豉軼iwy organ.
 5. Skargi/wnioski, kt鏎e dotycz kilku spraw podlegaj帷ych rozpatrzeniu przez r騜ne organy, nale篡 zarejestrowa, nast瘼nie pismem przewodnim przes豉 odpisy w豉軼iwym organom, zawiadamiaj帷 o tym r闚nocze郾ie wnosz帷ego, a kopie zostawi w dokumentacji przedszkola.
 6. Skargi/ wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaj bez rozpatrzenia.
 7. Dyrektor mo瞠 informacje zawarte w anonimowej skardze/ wniosku wykorzysta w ramach pe軟ionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdzia III

Rozpatrywanie skarg i wniosk闚:
 1. Skargi/ wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upowa積iona.
 2. Z wyja郾ienia skargi/ wniosku sporz康za si nast瘼uj帷 dokumentacj:

a) orygina skargi/ wniosku;

b) notatk s逝瘺ow  informuj帷 o sposobie za豉twienia skargi/ wniosku

    i wynikach post瘼owania wyja郾iaj帷ego;

c) materia造 pomocnicze zebrane w trakcie wyja郾iania skargi/ wniosku;

d) odpowied do wnosz帷ego, w kt鏎ej zosta powiadomiony o sposobie
rozstrzygni璚ia sprawy wraz z urz璠owo potwierdzonym jej wys豉niem;

e) inne pisma, je郵i sprawa tego wymaga.

 1. Odpowied do wnosz帷ego winna zawiera:

a) oznaczenie organu, od kt鏎ego pochodzi;

b) wyczerpuj帷 informacj o sposobie za豉twienia sprawy z
odniesieniem si do wszystkich zarzut闚/ wniosk闚 zawartych w skardze/ wniosku;

c) faktyczne i prawne uzasadnienie, je瞠li skarga/ wniosek zosta豉 za豉twiona odmownie;

d) imi i nazwisko osoby rozpatruj帷ej skarg.

 1. Pe軟a dokumentacja po zako鎍zeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii

   Przedszkola.

Rozdzia IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosk闚.

 1. Termin rozpatrzenia skargi/ wniosku wynosi do miesi帷a od dnia wp造wu.
 2. Ustala si nast瘼uj帷e terminy rozpatrywania skarg i wniosk闚;

            - do 2 miesi璚y, gdy skarga lub wniosek jest szczeg鏊nie skomplikowana;

            - do 7 dni nale篡:

a)  zwr鏂i skarg/ wniosek wnosz帷emu ze wskazaniem w豉軼iwego organu, je瞠li skarga/ wniosek zosta豉 skierowana do niew豉軼iwego organu;

b)  przes豉 informacj do wnosz帷ego o przesuni璚iu terminu za豉twienia skargi/ wniosku z podaniem powodu przesuni璚ia, je瞠li nie ma mo磧iwo軼i ich za豉twienia w okre郵onym terminie;

c)  zwr鏂i si z pro軸 do osoby wnosz帷ej o przes豉nie dodatkowych informacji dotycz帷ych skargi/ wniosku;

d)  udzieli odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/ wniosku, w kt鏎ej brak jest wskazania nowych okoliczno軼i sprawy.

w g鏎