Listopad

 

TEMATYKA:

1. „Mój dom” – poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych, utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu, poznawanie zwyczajów kotów i psów, określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

2. „Piękna Nasza Polska Cała” - kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości, jako człowieka i jako jednostka "wiem, kim jestem"

3. „Moje prawa i obowiązki”- utrwalanie poznanych praw dziecka i uświadamianie dzieciom ich praw, zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, poznawanie cech trójkąta, wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości, przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło, odkrywanie litery D małej, wielkiej, drukowanej i pisanej

4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”- zachęcanie do zdrowego stylu życia, zachęcanie do dbania o czystość, utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, zachęcanie do wykonywania prostych potraw, przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek, uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu, uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, zachęcanie do dbania o zęby, odkrywanie litery k, małej i wielkiej, drukowanej i pisanej